Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2021
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Det amerikanska kapitlet
2010
Specifikation
Sammanfattning
En separat del av Aktionsarkivet som består av 36 aktioner utförda i USA
Beskrivning
Kanslibyrån hade innan Det amerikanska kapitlet arbetat mestadels på svensk mark, där de olika svenska städernas karaktär satt sin prägel med sin infrastruktur, handel, gatuliv och kulturutbud. Byrån ville ta sitt subjektiva och platsspecifika perspektiv och applicera det i ett mer globalt sammanhang, och åkte därför till populärkulturens Mecka, New York.
I oktober 2010 landade Kanslibyrån i USA, för att se den amerikanska vardagen ur turistens perspektiv. Landet är intressant med sitt starka inflytande på svenska livsstilar, sociala mönster och värderingar. Det amerikanska kapitlet är ett angrepp på västerländska normer i allmänhet och amerikanska normer i synnerhet.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se